Notariusz Katowice | kancelaria@onichimowski.pl | tel. 32 204 88 06 | kom. 665 40 01 00

Zniesienie współwłasności

Zgodnie z art. 195 kodeksu cywilnego współwłasność jest to sytuacja kiedy własność tej samej rzeczy, np. nieruchomości, przysługuje niepodzielnie kilku osobom.
Przedmiotem współwłasności jest zawsze konkretna rzecz. Pojęcie współwłasność odnosi się do sytuacji, w której dana rzecz należy w sposób niepodzielny do wszystkich określonych współwłaścicieli, a każdemu współwłaścicielowi przysługują wszystkie uprawnienia związane z prawem własności. Pojęcie niepodzielności konkretnej współwłasności oznacza, iż każdemu współwłaścicielowi przysługuje prawo do całej rzeczy, a nie tylko do jej części, która odpowiada udziałowi.

Są dwa rodzaje współwłasności: łączna dotyczy głównie majątku objętego ustawową współwłasnością małżonków lub spółki cywilnej oraz współwłasność ułamkowa, w której każdy z właścicieli posiada określony ułamek udziału w własności. W pierwszym przypadku zarządzanie własnością zależne jest od wszystkich właścicieli własności. W drugim przypadku każdy z właścicieli może samodzielnie zarządzać swoim ułamkiem, łącznie z prawem ustanowienia na nim hipoteki lub wykonania egzekucji.

Zniesienie współwłasności to przeniesienie udziałów we wspólnym prawie. Może tego żądać każdy ze współwłaścicieli współwłasności ułamkowej. Zniesienie następuje przez podział fizyczny, chyba, że jest sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości. Jeśli współwłaściciele są zgodni co do podziału rzeczy może to nastąpić na drodze umowy i oświadczeń woli. W przypadku podziału nieruchomości tylko w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. W przypadku niezgodności właścicieli co do podziału pozostaje wystąpienie na drogę sądową.

Zniesienie współwłasności nieruchomości wymaga formy notarialnej. W tym celu należy przedstawić w kancelarii notarialnej następujące dokumenty:

– Odpis księgi wieczystej
– Podstawa nabycia
– Wypis z rejestru gruntów

W przypadku podziału nieruchomości niezbędna będzie mapa podziałowa, będąca podstawą wpisu do księgi wieczystej oraz ostateczna decyzja zatwierdzająca ten podział i wypisy z rejestru gruntów na powstałe w wyniku podziału działki.

Następnie notariusz na podstawie okazanych dokumentów, przygotuje umowę zgodnie z dyspozycją stron w formie aktu notarialnego.
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dokonywanych przez Notariusza czynności prosimy o kontakt z Kancelarią Notarialną Marcina Onichimowskiego w Katowicach.