Notariusz Katowice | kancelaria@onichimowski.pl | tel. 32 204 88 06 | kom. 665 40 01 00

Ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienia własności (np. tytułem sprzedaży)

W budynkach wielolokalowych, dla których prowadzona jest jedna księga wieczysta, do nabycia jednego z lokali w tym budynku niezbędne jest zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu. W wyniku tej umowy notariusz złoży wniosek do właściwego sądu wydziału ksiąg wieczystych o wyodrębnienie z księgi macierzystej (prowadzonej dla gruntu i posadowionego na nim budynku) lokalu i założenie dla tegoż lokalu nowej księgi wieczystej. Dzięki takiej konstrukcji nabywca staje się właścicielem lokalu, który od tej pory stanowi odrębną nieruchomość, dla której sąd prowadzi odrębną księgę wieczystą.
Do zawarcia takiej umowy potrzebne są w szczególności:
– inwentaryzacja budynku, wraz z rzutami lokali, ich składem powierzchnią i wyliczeniem udziału we własności nieruchomości wspólnej,
– zaświadczenie o samodzielności lokalu wydany przez Starostę lub Prezydenta Miasta (zależy od gminy, w Katowicach to prezydent miasta),
– wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej,
– wypis z kartoteki budynków,
– wypis z kartoteki lokali (jeżeli kartoteka jest założona).
Tak wyodrębniony lokal, może być przedmiotem obrotu (np. sprzedaży, darowizny), zabezpieczenia hipotecznego, czy też dowolnego innego ograniczonego prawa rzeczowego jak prawo użytkowania, czy służebność mieszkania. Jest najczęściej spotykaną, obok spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu formą prawną, w jakiej dochodzi do obrotu mieszkaniami oraz lokalami użytkowymi.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dokonywanych przez Notariusza czynności prosimy o kontakt z Kancelarią Notarialną Marcina Onichimowskiego w Katowicach.