Notariusz Katowice | kancelaria@onichimowski.pl | tel. 32 204 88 06 | kom. 665 40 01 00

Ustanowienie hipoteki

Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym uregulowanym w przepisach ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. Nr z 2001 r. Nr 124, poz. 1361, ze zm.)więcej o charakterystyce hipoteki

Hipoteka jest prawem mającym na celu zabezpieczenie wierzytelności, może obciążać:
– własności nieruchomości,
– prawo użytkowania wieczystego gruntu,
– spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (mieszkalnego) lub użytkowego,
– wierzytelność zabezpieczona hipoteką (subintabulat),

Z dwóch rodzajów hipoteki: umownej i przymusowej, pierwsza powstaje w wyniku zamierzonych działań właściciela nieruchomości mających na celu jej ustanowienie, zaś druga jest zazwyczaj wynikiem pewnych zaniechań właściciela nieruchomości (np. nie płacenia podatków).

Hipoteka umowna (zwykła) powstaje na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz wpisu do księgi wieczystej) Wpisu takiego można dokonać samodzielnie jak i w akcie notarialnym spisanym przez notariusza. Hipoteka przymusowa powstaje z mocy prawa lub na podstawie orzeczenia sądu.

Ustanowienie hipoteki umownej następuje na podstawie umowy pomiędzy wierzycielem, a ustanawiającym hipotekę (właścicielem nieruchomości), jednak tylko dla oświadczenia ustanawiającego musi być zachowana forma aktu notarialnego (choć oczywiście nie ma do tego przeszkód, aby formę taką nadać całej umowie w kancelarii notarialnej pod okiem doświadczonego notariusza). Od tej ogólnej zasady przewidziany jest wyjątek, który dotyczy hipotek ustanawianych na rzecz banków, tutaj forma aktu notarialnego nie jest wymagana, ale skorzystania z usług notariusza jest z pewnością wygodą dla ustanawiającego hipotekę, gdyż nie musi osobiście stawiać się w sądzie wieczystoksięgowym i urzędzie skarbowym; te czynności wykonuje za ustanawiającego notariusz zazwyczaj w siedzibie kancelarii notarialnej.

Warto pamiętać, że opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega ustanowienie hipoteki wyłącznie wtedy, gdy stanowi ono czynność cywilnoprawną.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dokonywanych przez Notariusza czynności prosimy o kontakt z Kancelarią Notarialną Marcina Onichimowskiego w Katowicach.