Notariusz Katowice | kancelaria@onichimowski.pl | tel. 32 204 88 06 | kom. 665 40 01 00

Umowa Sprzedaży

Umowa zakupu nieruchomości, zgodnie z art. 158 Kodeksu cywilnego dla swojej ważności obligatoryjnie musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego przez uprawnionego notariusza (zazwyczaj w kancelarii notarialnej). W przypadku umowy przedwstępnej dla celów ważności co prawda wystarcza forma pisemna, jednak taka forma może rodzić niekorzystne skutki dla strony w przypadku, gdy zobowiązany nie zechce przenieść własności nieruchomości. Więcej informacji na temat „Umowa przedwstępna” w odpowiedniej zakładce.

Oświadczenia stron spisuje notariusz zazwyczaj w siedzibie kancelarii notarialnej przed podpisaniem umowy jest zobowiązany również do odczytania jej treści. Powinien on również upewnić się, czy strony umowy lub osoby je reprezentujące dokładnie rozumieją treść oraz znaczenie czynności, której dotyczy akt notarialny, a także czy jest ona zgodna z ich wolą. Notariusz ma również obowiązek udzielić stronom umowy niezbędnych wyjaśnień. Zarówno kupujący jak i sprzedający powinni być jednocześnie obecni przy sporządzaniu aktu notarialnego. Notariusz zatrzymuje w siedzibie kancelarii notarialnej oryginał aktu notarialnego umowy sprzedaży nieruchomości, stronom natomiast wydaje wypisy przez siebie podpisane. W obrocie prawnym mają one bowiem taką samą moc prawną jak dokument oryginalny. W sytuacji gdy zachodzi potrzeba uzyskania dodatkowego wypisu takiego aktu notarialnego, kancelaria notarialna przetrzymuje oryginały dokumentów co najmniej 10 lat, po tym okresie akty wędrują do archiwów sądowych.

Akt notarialny umowy sprzedaży powinien obligatoryjnie zawierać następujące dane: określenie dnia, miesiąca i roku sporządzenia aktu, wskazanie miejsca podpisania aktu, imię i nazwisko notariusza, określenie siedziby jego kancelarii, dane stron zawierających umowę (notariusz powinien określić sposób, w jaki ustalił tożsamość stron), cenę nieruchomości. Wartość nieruchomości powinna odzwierciedlać jej wartość rynkową. Ponadto akt notarialny powinien zawierać stwierdzenie, że został on odczytany, przyjęty i podpisany przez strony i notariusza.

Podpisując umowę z deweloperem na zakup nieruchomości, czyli kupując nieruchomość na tzw. „rynku pierwotnym” należy domagać się, aby okazał on dokumenty potwierdzające jego prawo do nieruchomości oraz pozwolenie na budowę. Prawo do gruntu może potwierdzać akt własności, czy też akt nabycia prawa użytkowania wieczystego. Natomiast kupując nieruchomość na tzw. „rynku wtórnym” należy sprawdzić, czy osoba sprzedająca jest właścicielem lub pełnomocnikiem. Czy dla nieruchomości została założona księga wieczysta oraz jakie wpisy zostały w niej zamieszczone. Sprawdza się również czy na nieruchomości nie ciążą żadne zobowiązania i obciążenia, na przykład w stosunku do spółdzielni mieszkaniowej albo wspólnoty, komornika, bądź też różnego rodzaju służebności, a także czy w momencie jej sprzedaży wszyscy dotychczas zamieszkali się z niej wymeldowali. Oczywiście o właściwy „przebieg” umowy i zgodną z prawem jej treść dba notariusz.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dokonywanych przez Notariusza czynności prosimy o kontakt z Kancelarią Notarialną Marcina Onichimowskiego w Katowicach.

Umowa Sprzedaży
Umowa zakupu nieruchomości, zgodnie z art. 158 Kodeksu cywilnego dla swojej ważności obligatoryjnie musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego przez uprawnionego notariusza (zazwyczaj w kancelarii notarialnej). W przypadku umowy przedwstępnej dla celów ważności co prawda wystarcza forma pisemna, jednak taka forma może rodzić niekorzystne skutki dla strony w przypadku, gdy zobowiązany nie zechce przenieść własności nieruchomości. Więcej informacji na temat „Umowa przedwstępna” w odpowiedniej zakładce.

Oświadczenia stron spisuje notariusz zazwyczaj w siedzibie kancelarii notarialnej przed podpisaniem umowy jest zobowiązany również do odczytania jej treści. Powinien on również upewnić się, czy strony umowy lub osoby je reprezentujące dokładnie rozumieją treść oraz znaczenie czynności, której dotyczy akt notarialny, a także czy jest ona zgodna z ich wolą. Notariusz ma również obowiązek udzielić stronom umowy niezbędnych wyjaśnień. Zarówno kupujący jak i sprzedający powinni być jednocześnie obecni przy sporządzaniu aktu notarialnego. Notariusz zatrzymuje w siedzibie kancelarii notarialnej oryginał aktu notarialnego umowy sprzedaży nieruchomości, stronom natomiast wydaje wypisy przez siebie podpisane. W obrocie prawnym mają one bowiem taką samą moc prawną jak dokument oryginalny. W sytuacji gdy zachodzi potrzeba uzyskania dodatkowego wypisu takiego aktu notarialnego, kancelaria notarialna przetrzymuje oryginały dokumentów co najmniej 10 lat, po tym okresie akty wędrują do archiwów sądowych.

Akt notarialny umowy sprzedaży powinien obligatoryjnie zawierać następujące dane: określenie dnia, miesiąca i roku sporządzenia aktu, wskazanie miejsca podpisania aktu, imię i nazwisko notariusza, określenie siedziby jego kancelarii, dane stron zawierających umowę (notariusz powinien określić sposób, w jaki ustalił tożsamość stron), cenę nieruchomości. Wartość nieruchomości powinna odzwierciedlać jej wartość rynkową. Ponadto akt notarialny powinien zawierać stwierdzenie, że został on odczytany, przyjęty i podpisany przez strony i notariusza.

Podpisując umowę z deweloperem na zakup nieruchomości, czyli kupując nieruchomość na tzw. „rynku pierwotnym” należy domagać się, aby okazał on dokumenty potwierdzające jego prawo do nieruchomości oraz pozwolenie na budowę. Prawo do gruntu może potwierdzać akt własności, czy też akt nabycia prawa użytkowania wieczystego. Natomiast kupując nieruchomość na tzw. „rynku wtórnym” należy sprawdzić, czy osoba sprzedająca jest właścicielem lub pełnomocnikiem. Czy dla nieruchomości została założona księga wieczysta oraz jakie wpisy zostały w niej zamieszczone. Sprawdza się również czy na nieruchomości nie ciążą żadne zobowiązania i obciążenia, na przykład w stosunku do spółdzielni mieszkaniowej albo wspólnoty, komornika, bądź też różnego rodzaju służebności, a także czy w momencie jej sprzedaży wszyscy dotychczas zamieszkali się z niej wymeldowali. Oczywiście o właściwy „przebieg” umowy i zgodną z prawem jej treść dba notariusz.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dokonywanych przez Notariusza czynności prosimy o kontakt z Kancelarią Notarialną Marcina Onichimowskiego w Katowicach.