Testament z Poleceniem

 

W świetle Kodeksu cywilnego poprzez sporządzenie testamentu spadkodawca może rozporządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci. Jednym z elementów treści testamentu może być polecenie testamentowe.

 

Polecenie testamentowe definiuje art. 982 Kodeksu cywilnego. Ustawodawca podaje w nim, że w testamencie spadkodawca może zawrzeć określone polecenie dla spadkobiercy lub zapisobiercy. Jego celem jest dokonanie określonej czynności.

 

W testamencie z poleceniem testator podaje:

 

 • miejscowość i datę jego sporządzenia
 • swoje imię i nazwisko, datę urodzenia i miejsce zamieszkania
 • ustanowienie spadkobiercy lub spadkobierców
 • określoną treść polecenia testamentowego dla spadkobiercy lub zapisobiercy – czytelny i pełny podpis własnoręczny testatora  Polecenie testamentowe może mieć charakter majątkowy lub niemajątkowy. Jego  treść może być różna. Spadkodawca nie może obciążyć poleceniem testamentowym osoby, która jest niezdolna do dziedziczenia albo niegodna dziedziczenia.

   

  Polecenie testamentowe nie powoduje  powstania stosunku zobowiązaniowego w relacji dłużnik – wierzyciel (art. 353 i nast. K.c.). Występuje tylko osoba, która ma wykonać wskazane polecenie (zobowiązanie niezupełne).

   

  Obowiązek wykonania polecenia  powstaje z chwilą otwarcia spadku.  Reguluje to art. 985 K.c. Czytamy w nim: „Wykonania polecenia może żądać każdy ze spadkobierców, jak również wykonawca testamentu, chyba że polecenie ma wyłącznie na celu korzyść obciążonego poleceniem. Jeżeli polecenie ma na względzie interes społeczny, wykonania polecenia może żądać także właściwy organ państwowy.”

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dokonywanych przez Notariusza czynności prosimy o kontakt z Kancelarią Notarialną Marcina Onichimowskiego w Katowicach.

Top