Opłaty i dokumenty

Podatki

Notariusz jest płatnikiem podatków, to znaczy pobiera podatki od stron czynności prawnych dokumentowanych w formie aktu notarialnego i odprowadza je do Skarbu Państwa.

Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego (np. umowy sprzedaży, zamiany, umowy spółki, ustanowienie hipoteki, odpłatnego zniesienia współwłasności) i jest zobowiązany uzależnić dokonanie czynności cywilnoprawnej od uprzedniego zapłacenia podatku.

Dowiedz się więcej o podatkach tutaj:
ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

Notariusz jest także płatnikiem podatku od spadków i darowizn od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie i zobowiązany jest pobrać od podatnika należny podatek z chwilą sporządzenia aktu notarialnego.

Dowiedz sie więcej o podatkach tutaj:
ustawa o podatku od spadków i darowizn

Opłata sądowa

Jeżeli wniosek o wpis do księgi wieczystej zawarty w akcie notarialnym podlega opłacie sądowej, notariusz pobiera od wnioskodawców tę opłatę i zaznacza w akcie notarialnym wysokość pobranej opłaty sądowej.

Notariusz zobowiązany jest uzależnić sporządzenie aktu notarialnego od uprzedniego uiszczenia przez strony należnej opłaty sądowej. Pobraną opłatę sądową notariusz przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu.

Dowiedz się więcej o opłatach sądowych:
ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (patrz: art. 42 do art.48)

Taksa notarialna

Stosownie do brzmienia art. 5 § 1 ustawy Prawo o notariacie notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności.

Maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności określone są w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 roku Nr 148, poz. 1564, z późn.zm). Do wynagrodzenia notariusza ustalonego na podstawie przepisów rozporządzenia dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) wg. stawki 23%.

Dowiedz się więcej o taksie notarialnej:
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

Wymagane dokumenty


W celu ułatwienia naszym klientom przygotowania dokumentów potrzebnych do dokonania czynności notarialnych świadczonych w Kancelarii Notarialnej w Katowicach (centrum), poniżej zamieszamy ich szczegółowy spis.

Sprzedaż nieruchomości gruntowej:

 • dowód osobisty,
 • numer księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • wypis z planu zagospodarowania przestrzennego, 
 • zaświadczenie o rewitalizacji, zaświadczenie o lasach,

Sprzedaż lokalu z księgą wieczystą:

 • dowód osobisty,
 • numer księgi wieczystej,
 • zaświadczenie o rewitalizacji,
 • zaświadczenie o stanie zaległości w płatności czynszu,

Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

 • dowód osobisty,
 • podstawa nabycia,
 • zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej.
 • *Jeśli podstawą nabycia jest czynność wymieniona w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn – zaświadczenie Urzędu Skarbowego o tym, iż podatek od spadków i darowizn został  zapłacony w całości, nie należał się lub zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu, 

Umowa przedwstępna:              

 • dowód osobisty,
 • podstawa nabycia,
 • numer księgi wieczystej
 • *w przypadku nieruchomości gruntowej wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, wypis z planu zagospodarowania przestrzennego  

Umowa deweloperska:       

 • dowód osobisty,
 • tytuł własności,
 • numer księgi wieczystej,
 • prospekt informacyjny wraz z załącznikami,
 • zgody korporacyjne (jeżeli sprzedaje Spółka), umowa Spółki lub statut.

Pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości

 • dowód osobisty.

Wyodrębnienie lokalu

 • dowód osobisty,
 • tytuł własności,
 • zaświadczenie o samodzielności lokalu wydane przez Urząd Miejski,
 • kartoteka lokalu,
 • kartoteka budynku,
 • inwentaryzacja wraz z rzutami kondygnacji,

Ustanowienie hipoteki:

 • dowód osobisty,
 • tytuł własności,
 • podstawa ustanowienia hipoteki (umowa kredytu bankowego,
 • umowa pożyczki,
 • inna umowa, z której wynika zobowiązanie zabezpieczane hipoteką)

Ustanowienie służebności:

 • dowód osobisty,
 • tytuł własności,
 • numer księgi wieczystej,
 • ewentualnie mapa z przebiegiem ustanowionej służebności.

Ustanowienie dożywocia:

 • dowód osobisty,
 • tytuł własności,
 • numer księgi wieczystej 

Sporządzenie testamentu

 •  dowód osobisty

Zapisy testamentowe:

 • dowód osobisty,
 • tytuł własności

Akt poświadczenia dziedziczenia:

 • akt zgonu spadkodawcy,
 •  numer pesel zmarłego,
 •  akty urodzenia spadkobierców,
 • akt małżeństwa spadkobierców,
 • dowody osobiste spadkobierców
 • * w przypadku śmierci drugiego z małżonków, akt małżeństwa spadkodawcy
 • * w przypadku zmiany nazwiska na skutek małżeństwa akt małżeństwa
 • * w przypadku złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku, konieczny będzie dodatkowy akt zgonu spadkodawcy

Poświadczenie podpisu:

 • dowód osobisty

Dział spadku:

 • dowód osobisty,
 • potwierdzenie uregulowania podatku,
 • tytuł własności  spadkodawcy,
 • postanowienie spadkowe

Umowa spółki:

 • dowody osobiste wspólników,

Sprzedaż przedsiębiorstwa z nieruchomościami:

 • dowód osobisty,
 • umocowanie do reprezentacji,

Pełnomocnictwo do czynności:

 • dowód osobisty,
 • wykazanie prawa. 

Umowa majątkowa:     

 • dowody osobiste,
 • odpis aktu małżeństwa

Zaciągnięcie zobowiązania w imieniu małżonka:

 • dowody osobiste,
 • tytuł własności,
 • zgoda małżonka 

Zarząd majątkiem małoletniego:

zgoda sądu na rozporządzenie bądź obciążenie majątkiem
  W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dokonywanych przez Notariusza czynności prosimy o kontakt z Kancelarią Notarialną Marcina Onichimowskiego w Katowicach.